Εκπροσώπηση | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή

Εκπροσώπηση

European Union Image

Ως θεσμικός εκπρόσωπος των συνεταιρισμένων αγροτών και των οργανώσεων τους η ΠΑΣΕΓΕΣ υποστηρίζει τις θέσεις τους στο εξωτερικό, μετέχοντας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Επιτροπή των Γεωργικών Επαγγελματικών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COPA), η Γενική Επιτροπή Αγροτικού Συνεργατισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), η Διεθνής Ένωση Καπνοπαραγωγών (UNITAB), η Διεθνής Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Τευτλοκαλλιεργητών (CIBE), οι Συμβουλευτικές Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οριζόντια και κλαδικά θέματα του αγροτικού τομέα και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΚΕ), ενώ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

Σε εθνικό επίπεδο η ΠΑΣΕΓΕΣ μετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και φορέων, όπως ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΓΕΕΚΑ), το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος (ΕΛΟΓ) κ.α. Μετέχει επίσης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), σε εθνικές επιτροπές και συμβούλια, όπως οι Επιτροπές Παρακολούθησης Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, οι Επιτροπές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Εθνικές Επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή, το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, αλλά και σε περιφερειακά συμβούλια και γνωμοδοτικές επιτροπές για τη διαχείριση δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, η ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει σε Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ), που αποτελεί τη σημαντικότερη Οργάνωση Ελαιοκομικών Φορέων της χώρας. Συμμετέχει, επίσης, στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Καπνού (ΕΔΟΚ) και στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Ο καιρός αναλυτικά