Μέλη-Δραστηριότητες | paseges.gr

Εκτύπωση Αποστολή

Μέλη-Δραστηριότητες

Μέλη

Το δίκτυο των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) που εκπροσωπεί η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την κυρίαρχη δομή στήριξης του αγροτικού τομέα στην περιφέρεια. Καλύπτει όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με 112 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν, κυρίως, σε επίπεδο Νομού και έχουν ως μέλη τους 6.376 πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, διάσπαρτους σε κάθε σχεδόν περιοχή όπου εκφράζεται αγροτική δραστηριότητα.

Το 2003, η ΠΑΣΕΓΕΣ απέκτησε 14 νέα μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις (όπως η Ελαιουργική, η Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος - ΚΕΟΣΟΕ, η Κεντρική Ένωση Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού - ΚΕΣΠΥ κ.ά.), συνεταιριστικές ανώνυμες εταιρείες (όπως η ΣΕΚΕ Α.Ε., η ΑΣΕΑΡ Α.Ε.), αλλά και κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιρισμών, που αναπτύσσουν μαζί με τις ΕΑΣ σημαντικές δραστηριότητες.

 
Πίνακας Μελών
 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ - του συνόλου των 126 συνεταιριστικών επιχειρήσεων μελών της, υπερβαίνει το 1 δις ­ και προέρχεται κατά ποσοστό 46% περίπου από την διάθεση εφοδίων και εμπορευμάτων, κατά 42% από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ενώ το υπόλοιπο 12% προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών. Ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων αυτών που αναφέρονται στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων προέρχεται από εξαγωγές (36%). Το σύνολο του δυναμικού που απασχολούν τα μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ υπερβαίνει τα 11.300 άτομα, εκ των οποίων το 60% περίπου αποτελεί εποχιακό προσωπικό.

 

Δραστηριότητες Μελών
 
 
Ο καιρός αναλυτικά